Kandydat

Studia I stopnia Dziennikarstwo Charakterystyka kierunku Dziennikarstwo

OPIS STUDIÓW

Na studiach na kierunku studenci: Studia na kierunku Dziennikarstwo są studiami praktycznymi, wyposażającymi absolwentów w kluczowe współcześnie umiejętności, takie jak:

KORZYŚCI

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo wyróżniają się wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Uzyskana wiedza z zakresu public relations czy marketingu pozwala im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje naszym absolwentom przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów na stanowiskach takich jak:

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów, ćwiczeń opartych o metody design thinking, a także laboratoriów komputerowych. Wykwalifikowana kadra to praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku medialnym. Zróżnicowane formy pracy ze studentami nie ograniczają się jedynie do przekazywania wiedzy teoretycznej. Praca metodą case-study, laboratoria komputerowe, angażująca praca w zespołach studenckich czy warsztaty z zakresu różnorodnych form dziennikarstwa pozwalają na maksymalne upraktycznienie kierunku i koncentrację na wykształceniu konkretnych, praktycznych umiejętności, jak również umożliwiają rozwój własnych zainteresowań studentów. Wiedza, umiejętności i kompetencje. Powyższe studia przygotowują studenta do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Student uzyskuje umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną. Student po ukończeniu studiów posiada wiedzę dotyczącą konstrukcji poszczególnych tekstów dziennikarskich i literackich, takich jak: notatka prasowa, felieton, wywiad prasowy, reportaż, artykuł, komentarz, esej, blog, recenzja, itp. Świadomie i adekwatnie stosuje zasady tworzenia powyższych tekstów oraz potrafi wskazać różnice między poszczególnymi gatunkami dziennikarstwa informacyjnego, publicystycznego. Student umie samodzielnie realizować oraz redagować materiał dziennikarski na potrzeby różnych mediów. Student rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa. Posiada podstawową wiedzę o zasadach pracy dziennikarza radiowego, telewizyjnego, prasowego, internetowego, rzecznika prasowego oraz fotoreportera. Umie posługiwać się sprzętem studyjnym, niezbędnym w pracy w radiu i telewizji. Student opanował podstawowe kompetencje językowe, dzięki którym w sposób intencjonalny będzie potrafił używać języka jako narzędzia komunikacji medialnej, dziennikarskiej. Student będzie potrafił wyszukiwać oraz selekcjonować dostępne informacje, a także w sposób krytyczny podchodzić do wiadomości podawanych przez media. Student będzie rozumiał na czym polega specyfika dostosowania przekazu informacyjnego do potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Student będzie rozumiał podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej jak i krajowo-międzynarodowej. Będzie miał poszerzoną zdolność obserwacji świata współczesnego i jego przemian społeczno-kulturowych.