Indywidualny Tok Studiów

Indywidualny Tok Studiów

Regulamin indywidualnego toku studiów umożliwia osobom, które wcześniej zaliczyły pewien etap studiów wyższych, a także absolwentom szkół policealnych o pokrewnych kierunkach odbycie części studiów w tzw. indywidualnym toku studiów.

Indywidualny tok studiów regulują obowiązujące przepisy prawa (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dziennik Ustaw 2002 Nr 3 poz. 28).

Studenci mogą złożyć wniosek o przyznanie ITS po ukończeniu pierwszego semestru studiów. W przypadku nie złożenia wniosku lub otrzymania odmownej decyzji student realizuje pełny (3-letni) tok studiów, przewidziany dla studiów licencjackich.